zásady soukromí a cookies

 

V rámci prodeje zboží, komunikaci se zákazníky a provozu těchto webových stránek dochází ke zpracování osobních údajů. Toto zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Níže jsou uvedeny bližší informace způsobech zpracování osobních údajů a to zejména o druhu zpracovávaných osobních údajích, právních důvodech zpracování, účelech zpracování a  právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 • Správcem osobních údajů dle GDPR je Marcel Meralai, adresa sídla Zátiší  604/12, 794 01 Krnov, IČ: 03176339  (dále též jako „prodávající“ či „správce“) 
 • Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré své dotazy či požadavky na uplatnění Vašich práv směrujte tedy přímo na správce a to: 
                                a) elektronicky prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@3decor.net  
                                b) písemně zasláním dopisu na adresu sídla, tj. Marcel Meralai, Zátiší  604/12, 794 01 Krnov
 • Když u nás nakupujete či si jen prohlížíte naše webové stránky, sbíráme o Vás různé typy údajů, a to:

a. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, fakturační adresa, případně IČO a DIČ, pokud se jedná o podnikatele; 

b. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují se s Vámi spojit, zejména e-mailová adresa a telefonní číslo;

c. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o objednaném zboží, způsobu doručení a platby včetně čísla        platebního účtu, adresa pro doručení zboží;

d. další údaje, které nám poskytnete například v rámci vzájemné komunikace nebo při objednávání zboží (např. údaje  o blízkých osobách, které budou sloužit pro vyhotovení požadovaného nabízeného zboží) ;

e. údaje získané prostřednictvím souboru cookies, viz. článek cookies.

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře či emailu před zasláním závazné objednávky

Pokud poptáváte naše produkty či máte k nim nějaký dotaz, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte a to hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře či emailu. Jedná se tak především o Vaši emailovou adresu, jméno, příjmení a další údaje, které v rámci naši vzájemné komunikaci uvedete. 

Z jakého důvodu údaje zpracováváme? 

Abychom Vás mohli kontaktovat a domluvit se na prodeji našeho zboží.

Na základě jakého právního důvodu? 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 

Pokud nenavážeme další spolupráci (nedojde k objednání zboží), Vaše data budeme zpracovávat nejdéle po dobu 3 měsíců od naší poslední komunikace.

Zpracování osobních údajů při nákupu našich produktů a plnění ze smlouvy

Pokud u nás objednáte zboží, budeme zpracovávat hlavně identifikační a fakturační údaje (jméno, příjmení a fakturační adresa, případně adresa pro doručení zboží, pokud není shodná s fakturační adresou), údaje o platbě (včetně čísla bankovního účtu), dále údaje o druhu zakoupeného zboží, způsobu dopravy a taktéž údaje ze vzájemné komunikace (email, telefonní kontakt, obsah komunikace). V případě, že zakoupení produktu vyžaduje zadání dalších údajů nutných pro jeho vyhotovení (zakázková výroba), budeme zpracovávat i tyto údaje – např. se jedná o vytvoření fotorámečku s informacemi o narozeném dítěti.

Z jakého důvodu údaje zpracováváme? 

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom mohli odbavit Vaší objednávku a pro plnění ze smlouvy – dodali Vám požadované zboží. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou z platných zákonů a to hlavně: 

         · zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

         · zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; 

         · zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

         · zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Výše uvedené osobní údaje potřebujeme zpracovat také pro naše oprávněné zájmy, které spočívají v ochraně právních nároků, kontrole řádného plnění smluvních závazků, evidenci smluv a rychlejší komunikací s Vámi při řešení stavu Vaší objednávky, jejímu dodání, případně ohledně reklamace nebo dotazů k objednanému zboží.

Na základě jakého právního důvodu? 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti a  čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněné zájmy správce 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 

Pro potřeby vyřízení Vaší objednávky budeme osobní údaje zpracovávat do doby naplnění smlouvy – předání bezvadného poptávaného zboží a následně další 2 roky pro účely případně reklamace zboží. 

Po skončení výše uvedené doby bude správce uchovávat uvedené osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

V případě zpracování osobních údajů pro potřeby plnění zákonných povinností, který mi se musí správce řídit, budou osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu 3 let od splnění smlouvy.   

 • Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které mají přístup k Vašim údajům. Jsou to:

– provozovatel/poskytovatel hostingu firma WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika 

– společnost, která Vám dodá objednané zboží. Na základě vašeho výběru expediční firmy při objednání zboží tak dojde k předání pouze nezbytných údajů pro doručení zásilky, 

– společnost podílející se na provedení Vaší platby, když si zvolíte platbu kartou, 

– poskytovatel e-mailingové služby (……………..)


Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. Nedochází tedy k předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU. 

 • U nás nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování
 • Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 
 • Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
 
 • Tyto webové stránky používají následující cookies
 1.  Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další   základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 2. Analytické/statistické cookies: umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Seznam používaných cookies:
 
 
 • Souhlas s užitím Analytických/statistických cookies lze změnit či odvolat kliknutím na odkaz „Úprava cookies“, nacházející se na úpatí stránky.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává, jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů a máte také právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

– Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; 

– využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme;

– domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

– popíráte přesnost osobních údajů;

– Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení;

– Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požaduješ pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; 

– vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a) a které zpracováváme na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Je také nutno podoktnout, že se musí jednat o údaje, které zpracováváme v elektronické podobě.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7